A股十年分红总额

单位:亿元
说明:年份为财政年度,数字金额为该财政年度所有现金分红总额。不含ST股票。

A股年度分红

年份 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
分红总额 (亿元) 4,945 6,008 6,743 7,577 7,919 8,376 9,703 11,272 12,376 13,585
分红公司数量 1297 1601 1793 1857 1933 2000 2415 2770 2602 2683

个股年度分红

当前显示100只股票,购买高级用户显示全部A股(不含ST股票)。


更新:2020-10-27 20:35